คลังผลงาน

งานวิจัย บริการวิชาการ และวิทยานิพนธ์

20

Total | จำนวนผลงานวิจัย

More info

4

Total | จำนวนผลงานบริการวิชาการ

More info

9

Total | จำนวนวิทยานิพนธ์

More info

33

Total | จำนวนผลงาน

More info

ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และวิทยานิพนธ์

id ผลงาน
1 โครงการการศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวาย ประเทศสหภาพพม่า
งานวิจัย (Research) 2555
2 โครงการ การศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงและการบิดเบือนราคา (กรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้) Full Cost
งานวิจัย (Research) 2555
3 แผนงานวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์โลจิสติกส์การคมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม-เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย (Research) 2558
4 โครงการย่อย 1 การศึกษาโลจิสติกส์การคมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม-เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย (Research) 2558
5 การศึกษาจัดทำดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย
งานวิจัย (Research) 2559
6 แผนงานวิจัย การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพตามเส้นทาง หลวงพระบาง – อินโดจีน – เมาะลำไย”
งานวิจัย (Research) 2559
7 โครงการย่อย 1 การพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลวงพระบาง - อินโดจีน - เมาะลำไย
งานวิจัย (Research) 2559
8 โครงการย่อย 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนเส้นทาง หลวงพระบาง - อินโดจีน – เมาะลำไย
งานวิจัย (Research) 2559
9 แผนงานวิจัย การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนเส้นทางระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และมณฑล
งานวิจัย (Research) 2560
10 โครงการย่อย 1 การบูรณาการและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัย (Research) 2560
11 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้าตาล ที่มีประสิทธิภาพ
งานวิจัย (Research) 2560
12 การพัฒนารูปแบบการขนส่งที่เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้าตาล
งานวิจัย (Research) 2560
13 โครงการย่อย 1 การพัฒนารูปแบบการขนส่งที่เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาล
งานวิจัย (Research) 2560
14 โครงการย่อย 2 การพัฒนารูปแบบศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาล
งานวิจัย (Research) 2560
15 การศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อจำกัดของน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยที่เหมาะสม
งานวิจัย (Research) 2561
16 โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาความต้องการและข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของคน สินค้า และบริการ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
งานวิจัย (Research) 2561
17 การศึกษาความพร้อมด้านระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าและบริการรวมถึงความ พร้อมของคนในพื้นที่เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน จุดผ่านแดนถาวร อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
งานวิจัย (Research) 2561
18 แผนงานการศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
งานวิจัย (Research) 2561
19 การพัฒนาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน บนเส้นทางถนน จากภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย ถึงเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
งานวิจัย (Research) 2561
20 การถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยด้านโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนสู่กลุ่มเป้าหมายบนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย
งานวิจัย (Research) 2561
21 โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และระบบโลจิสติกส์ (TDL II)
งานบริการวิชาการ (Academic Service) 2553
22 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์
งานบริการวิชาการ (Academic Service) 2554
23 สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ - เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพ - พิษณุโลก
งานบริการวิชาการ (Academic Service) 2556
24 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)
งานบริการวิชาการ (Academic Service) 2562
25 Efficient Transportation Connectivity Between Thailand and Yunnan Along North-South Economic Corridor Of GMS
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 2559
26 Strategy Development For Cross-Border Transportation Of Beer Products From Thailand To Myanmar: a Case Study Of a Thai Brewery
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 2558
27 Transitioning From An In-House Logistics Provider To A Third Party Logistics Service Provider: A Case Study Of An In-House Logistics Company In A Thai Brewery
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 2558
28 THE IMPACT OF BACKHAUL TO LOGISTICS COST IN BEVERAGE DISTRIBUTION: A CASE STUDY IN AN ENERGY DRINK MANUFACTURING
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 2558
29 VEHICLE ROUTING AND SCHEDULING PROBLEMS Rl????SEARCH BASED ON NANTIAN LOGISTICS COMPANY
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 2559
30 EVALUATING THE COMPETITIVENESS OF QINZHOU PORT ON THAILAND-GUANGXI ROUTE UNDER PAN-BEIBU GULF ECONOMIC COOPERATION
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 2559
31 THE STUDY OF CRITICAL SUCCESS FACTORS OF CROSS-BORDER E-COMMERCE FREIGHT FORWARDER FROM CHINA TO THAILAND: A CASE STUDY OF BMJ CARGO
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 2560
32 IMPROVING THE SERVICE QUALITY AND CUSTOMER'S SATISFACTION ON BUS TRANSPORT SECTOR OF CAMBODIA
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 2560
33 แนวทางพัฒนา การตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว กรณีศึกษาด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทร์)
วิทยานิพนธ์ (Thesis) 2560