ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยและปฎิทินการเปิดรับทุน

การเปิดรับทุนวิจัย (PMU)

ตารางปฎิทินการเปิดรับทุน
**อ้างอิงข้อมูล 2565 ในระบบ NRIIS การเปิดรับจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาและหัวข้อแต่ละปี

แหล่งข้อมูลทุนวิจัย