KM | Knowledge Management

การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ

องค์ความรู้งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ได้ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Digital Technology For Logistics Connectivity, Sustainable Supply Chain และ Supply Chain Analytics โดยทางงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้ที่ได้ จึงได้พัฒนารูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อที่ทันสมัย เพื่อทำให้ผู้ที่สนใจได้ประโยชน์สูงสุด

รวบรวมข้อมูล

สร้างองค์ความรู้ และจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้วยระบบสารสนเทศ

แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้