TRAKING PROGRESS

ระบบติดตามผลการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะโลจิสติกส์และดิทิทัลซัพพลายเชน

TRACKING SUBMIT

ติดตามความก้าวหน้าการยื่นข้อเสนองานวิจัยและบริการวิชาการ

TRACKING PROJECT

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการงานวิจัยและบริการวิชาการ

TRACKING PROGRESS

        ระบบบริหารจัดการและติดตามโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบเพื่อช่วยในการจัดการและติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัยและบริการวิชาการต่างๆ ซึ่งระบบนี้สามารถช่วยในการติดตามความก้าวหน้า จัดการงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

1

แสดงความจำนงขอยื่นเสนอโครงการ (มน. เตรียมเอกสาร)

2

ยื่นข้อเสนอโครงการ

3

แหล่งทุนพิจารณา

4

กองกฎหมายตรวจสอบเอกสารสัญญา

5

เสนออธิการลงนามสัญญา/ สัญญาฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

1

ขออนุมัติดำเนินโครงการกับมหาวิทยาลัย

2

แต่งตั้งหัวหน้าโครงการ/ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ

3

ส่งรายงาน ความก้าวหน้าโครงการ (ตามงวด)

4

ขออนุมัติเบิกเงิน (ตามงวด)

5

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

6

เอกสารขอปิดโครงการ/อธิการลงนาม